Close

Contact

Contactgegevens

Cursus locaties

Veelgestelde vragen

Ja, is gewoon mogelijk . Wij verzorgen de opleiding individueel of In-Company met certificering Oranje Kruis.

Er worden op meer dan 45 cursusplaatsen per maand een cursus Bedrijfshulpverlening georganiseerd.
Dus ook bij u  in de buurt.
Bij een groep van 08 of meer personen kunnen wij de cursus Bedrijfshulpverlening geven bij u aan het  bedrijf.

De rechtspersoon die het gebouw huurt ( de werkgever ) is aansprakelijk  en verantwoordelijk voor de BHV. De verhuurder moet zorgen dat de voorzieningen voldoen.  Denk daarbij aan kleine blustoestellen, nooduitgangen, vluchtrouteaanduidingen en indien nodig noodverlichting.

Bij verzamelgebouwen  geldt dat werkgevers op grond van artikel 1 van de Arbo-wet verplicht zijn samen te werken op het gebied van de arbeidsomstandigheden. Dit geldt ook voor de BHV. In een verzamelgebouw mag men een gezamenlijke BHV voeren. De samenwerking moet op schrift worden  gesteld in het BHV-plan van de werkgever(s) die zorg draagt ( dragen ) voor de uitvoering van de BHV. De aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid moet in een samenwerkingsovereenkomst worden vastgelegd.

Als een werkgever een activiteit organiseert of het personeel “in gelegenheid stelt tot” is hij verantwoordelijk voor de BHV. Op grond van de te verwachten activiteiten moeten de risico’s in kaart worden gebracht, waarbij moet worden uitgegaan van het zwaarste scenario. Het soort activiteit  bepaalt het benodigde aantal BHV-ers. Als het bedrijf bijvoorbeeld een lezing organiseert, zijn de risico’s kleiner dan bij een feestavond. In een draaiboek voor de activiteit moet worden beschreven hoe de BHV is georganiseerd. Zo moet onder andere duidelijk zijn hoe wordt ingegrepen bij teveel alcoholgebruik en waar wel of niet gerookt mag worden. Ook dient er een ontruimingsplan te zijn waarin rekening wordt gehouden met de specifieke risico’s van de activiteit. Houd er bij een feestavond  bijvoorbeeld rekening mee dat een aantal mensen aan het eind van de avond niet meer in staat is zelfstandig ( niet zelfredzaam ) het pand te verlaten, omdat zij misschien te diep in het glaasje hebben gekeken.

Geen enkele BHV opleider wil de verantwoordelijkheid op zich nemen door te beweren dat de cursist na een jaar nog steeds over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om op een accurate manier te kunnen handelen in geval van een incident of calamiteit. Wanneer iets dergelijks plaats vindt, dan is het niet ondenkbaar dat er een onderzoek volgt. Het is niet uitgesloten dat bij dat onderzoek ook de BHV opleider onder de loep wordt genomen. Dat is de reden waarom BHV pasjes een jaar geldig zijn. Na dat jaar kan een opleider niet meer garanderen dat de BHV-er over kennis beschikt die up-to-date is en daarmee wordt dus door de werkgever niet meer voldaan aan de wettelijke verplichting dat de BHV organisatie over de juiste opleiding beschikt.

Het is dus belangrijk dat een jaar na het behalen van het BHV basis certificaat de cursist weer op cursus gaat om zijn kennis te actualiseren. De herhaal cursus duurt bij Vakles een halve dag. Veel werkgevers kiezen er voor om in plaats van de herhaling van een halve dag, juist een herhaal cursus van een hele dag te boeken. Soms is de reden daarvan dat er meerdere nieuwe mensen aan het team zijn toegevoegd die nog geen basis cursus hebben gevolgd. Een andere reden is dat de mogelijkheid bestaat om tijdens een herhaal cursus van een hele dag bepaalde onderwerpen verder uit te diepen. Er is bijvoorbeeld de mogelijkheid om een lotus slachtoffer in te zetten. Dat is iemand die op een zeer realistische manier verwondingen kan schminken en bepaalde ziektebeelden kan nabootsen. De cursisten kunnen dan oefenen in de behandeling daarvan.

Als BHV instructeur krijg ik vaak de vraag van cursisten of het verplicht is om elk jaar op de BHV herhaal cursus te komen. Als eerste wil graag deze vraag beantwoorden vanuit de wettelijke kaders. De artikelen waarin iets staat over de wettelijke bepalingen rondom het organiseren van de bedrijfshulpverlening betreffen de artikelen 3 en 15 van de Arbowet.

 

In artikel 3 (e)van de  Arbowet staat:

Doeltreffende maatregelen worden getroffen op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen, en doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties.

 

In artikel 15 van de Arbowet staat:

  • 1 De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners.
  • 2 Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in:

o   a. het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;

o   b. het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;

o   c. het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

  • 3 De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen.

Zoals te lezen is, staat er in de wet niet iets over herhaling of geldigheid van pasjes. Wel staat in de wet dat er bijvoorbeeld doeltreffende maatregelen worden genomen en dat bedrijfshulpverleners beschikken over een opleiding waarmee ze hun taken naar behoren kunnen uitvoeren. Stel dat de bedrijfshulpverleners alleen maar 1 keer een cursus zouden volgen en daarna niet meer, zouden ze dan na een jaar nog steeds over de juiste competenties beschikken die we van een BHV-er mogen verwachten? Zonder enige twijfel is het antwoord daarop nee.